THÔNG BÁO: V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

   Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 12 tháng 10 năm 2020

Chi tiết xem trên link tại đây: 201008_TB Chốt danh sách cổ đông

Trân trọng thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

Sản Phẩm Liên Quan