THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ CỔ PHIẾU TỪ CHỐI MUA VÀ CHÀO BÁN LẦN 2 CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi Qúy Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo v/v xử lý cổ phiếu từ chối mua và chào bán lần 2 cho các cổ đông hiện hữu để Qúy Cổ đông được biết!

Sản Phẩm Liên Quan