Thông báo v/v bổ sung nội dung trong Thông báo v/v xử lý cổ phiếu từ chối mua và chào bán lần 2 cho các cổ đông hiện hữu ngày 30/11/2020

Ngày 30/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã gửi Thông báo số 06/2020/TB/HĐQT-LI tới Qúy Cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua trong đợt phát hành và chào bán lần đầu. Trong đó: Cổ đông thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký từ ngày 12/12/2020 đến hết ngày 15/12/2020.
Nhằm tạo thuận lợi cho Qúy Cổ đông trong quá trình thanh toán, Công ty bổ sung thêm quy định về thời hạn thanh toán như sau:
“Trường hợp Qúy Cổ đông có nhu cầu giãn thời hạn nộp tiền thanh toán, Qúy Cổ đông cần có văn bản xin gia hạn thười gian thanh toán gửi tới HĐQT Công ty. Thời gian gửi văn bản đăng ký gia hạn chậm nhất đến hết ngày 10/12/2020. Thời hạn thanh toán (sau khi gia hạn) chậm nhât sđến hết ngày 25/12/2020”.
Trân trọng thông báo

Sản Phẩm Liên Quan