Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

Chi tiết thông báo có trong file đính kèm: 210712_63.2021.TB-LI_Tbao ngày chốt ds cổ đông

Sản Phẩm Liên Quan