THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
 • Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2020/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 06/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama v/v thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 • Căn cứ Thông báo số 04/2020/TB/HĐQT-LI ngày 08/10/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 • Xét tình hình thực tế.

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo tới toàn thể Qúy Cổ đông của Công ty về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty. Trong đó bao gồm một số thông tin cơ bản như sau:

 1. Thông tin về đợt phát hành
 • Tên cổ phiếu             : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
 • Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 • Giá phát hành : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
 • Đối tượng phát hành : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện có của họ tại Công ty và được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua
 • Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua. Cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới).
 • Thời điểm chốt danh sách cổ đông : 16h00 ngày 12/10/2020
 1. Thời gian thực hiện
 • Đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 8h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 14/10/2020 đến ngày 12/11/2020
 • Đăng ký mua cổ phần: từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 12/11/2020
 • Thanh toán tiền mua cổ phần: trước 17h00 ngày 28/11/2020
 1. Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký và hồ sơ gửi về
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama
 • Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
 • Người nhận: Ms. Trần Thị Ngọc Ánh – Lễ tân Công ty SĐT: 0943.399.722

Thông báo và Mẫu phiếu đăng ký kèm theo đã được gửi tới Qúy Cổ đông dưới hình thức thư bảo đảm kể từ ngày 13/10/2020.

Qúy Cổ đông xem chi tiết tại Link dưới đây,

201013_TB website_Chào bán cổ phần

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Cổ đông (t/b tại website công ty)

– Lưu: VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TÂN THÀNH

Sản Phẩm Liên Quan