Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về việc thông qua thay thế toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

  1. Thông báo lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 2021: 210726_66.2021.TB-LI_TB lay kien ĐC bang van ban 2021
  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Lilama_Phieu lay y kien CĐ bang van ban 2021
  3. Dự thảo Điều lệ mới: Lilama_Dự thảo Điều lệ mới

Sản Phẩm Liên Quan

Predatory Financing and Repairing the tiny Loan Marketplace Quy mô: Liên hệ Địa điểm: Liên hệ