THÔNG BÁO

Công bố trên website Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty, phát hành và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

 

  • Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ/HĐQT-LI ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama;
  • Căn cứ Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT/LI ngày 22/09/2020 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  • Căn cứ Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23/2020/QĐ/CT.HDQT-LI ngày 01/10/2020;
  • Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được thông qua.

Vào hồi 14h00, ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, Ban Kiểm phiếu đã tổ chức buổi làm việc để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty, phát hành và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Kết thúc buổi làm việc, Ban Kiểm phiếu đã thông qua Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Để biết nội dung kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, Qúy Cổ đông vui lòng click vào link tại đây để xem chi tiết.

Trân trọng thông báo,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA

201006_01.2020.BBKP-LI

201006_09.2020.NQ.ĐHĐCĐ-LI

Sản Phẩm Liên Quan