BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐHĐCĐ 2016

1. Biên bản họp Ban Kiểm Soát
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
BB BKS

Sản Phẩm Liên Quan