Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch 2016
1.BC KQHDKD.compressed
Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán
2.BCTC TT.compressed
Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015
3.BC PPLN.compressed
Báo cáo của Ban kiểm soát
4. BC BKS.compressed
TT Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
5. TT so 04.compressed
Tờ trình thông qua sửa đổi tên Công ty
6. TT so 05.compressed
Tờ trình thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. TT so 06.compressed
02_To trinh_Lilama.compressed
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
9. TT so 07.compressed
Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015; phương án thù lao 2016
10. TT so 08.compressed
Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ
11. TT so 09.compressed
Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Lilama UDC 2015-2020
12. TT so 10.compressed
Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT
13. TT so 11.compressed
Tờ trình kiện toàn nhân sự BKS
14. TT so 12.compressed

Sản Phẩm Liên Quan