Tin tức

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016

no_thumb

8.Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016 … Đọc Thêm

Báo cáo tài chính tóm tắt 2016

no_thumb

7.Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán 2016 … Đọc Thêm

Báo cáo HĐSXKD 2016, kế hoạch 2017

no_thumb

6.Báo cáo hoạt động SXKD 2016, kế hoạch 2017 … Đọc Thêm

Báo cáo hoạt động 2016 của BKS, kế hoạch 2017

no_thumb

5.Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS, Kế hoạch 2017 … Đọc Thêm

Dự thảo quy chế ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

4.Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017 … Đọc Thêm

Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2017-2022

no_thumb

3.Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

2.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017, chương trình họp, xác nhận UQ … Đọc Thêm

Thông báo ứng cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2017-2022

no_thumb

Thông báo bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 … Đọc Thêm

Danh sách Cổ đông không gửi được thông báo họp ĐHĐCĐ 2016

no_thumb

Thong bao (Mr Khoa)danh sach co dong 2016 (khong gui duoc thu moi) Thong bao (Mr Khoa) … Đọc Thêm