Tin tức

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Lilama_TL họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

211015_Thông báo ngày chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ … Đọc Thêm

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về việc thông qua thay thế toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về việc thông qua thay thế toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Thông báo lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 2021: 210726_66.2021.TB-LI_TB lay kien ĐC bang van ban 2021 Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Lilama_Phieu lay y kien CĐ bang van ban 2021 Dự thảo Điều lệ mới: Lilama_Dự thảo Điều lệ mới … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

Chi tiết thông báo có trong file đính kèm: 210712_63.2021.TB-LI_Tbao ngày chốt ds cổ đông … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Bộ tài liệu của HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Chi tiết vui lòng xem file đính kèm : 210316_BCTC kiểm toán 2020 Lilama 210322_04.2021.BC.HĐQT-LI_BC KQSXKD 2020, KH 2021 210322_05.2021.BC.HĐQT-LI_BC HĐQT KQ 2020, KH 2021 210322_06.2021.TTr.HĐQT-LI_KH to chuc ĐHĐCĐ 2021 210322_07.2021.TTr.HĐQT-LI_PA loi nhuan 2020 210322_08.2021.TTr.HĐQT-LI_Thu lao HĐQT, BKS 2020, PA thu lao 2021 210322_09.2021.TTr.HĐQT-LI_Lua chon cty kiem toan 210322_10.2021.TTr.HĐQT-LI_PA loi nhuan 2020 210322_11.2021.TTr.HĐQT-LI_Bau lai TV HĐQT NK 17_22 210322_12.2021.QC.ĐHĐCĐ-LI_QC ĐHĐCĐ 2021 210322_13.2021.QC.ĐHĐCĐ-LI_QC Bau cu TV HĐQT NK 17_22 210406_27.2021.TB.HĐQT-LI_TB hop ĐHĐCĐ 2021 210406_27A.2021.TB.HĐQT-LI_TB de cu, ung cu TV HĐQT … Đọc Thêm

Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo v/v tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo v/v tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Thông báo Chi tiết trong file đính kèm: Chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo v/v tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama … Đọc Thêm

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama; Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2020/NQ/ĐHĐCĐ-LI ngày 06/10/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama v/v thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Căn cứ Thông báo số 04/2020/TB/HĐQT-LI ngày 08/10/2020 v/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Xét tình hình thực tế.   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo tới toàn thể Qúy Cổ đông của Công ty về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty. Trong đó bao gồm một số thông tin cơ bản … Đọc Thêm

THÔNG BÁO: V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

THÔNG BÁO: V/v: Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama    Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phần và chào bán cho cổ đông hiện hữu Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 12 tháng 10 năm 2020 Chi tiết xem trên link tại đây: 201008_TB Chốt danh sách cổ đông Trân trọng thông báo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAMA … Đọc Thêm

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Công bố trên website Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty, phát hành và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama   Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2020/NQ/HĐQT-LI ngày 21/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama; Căn cứ Thông báo số 03/2020/TB-HĐQT/LI ngày 22/09/2020 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Căn cứ Quyết định thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 23/2020/QĐ/CT.HDQT-LI ngày 01/10/2020; Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được thông qua. Vào hồi 14h00, ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama, Ban Kiểm phiếu đã tổ chức buổi làm việc để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ … Đọc Thêm

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/v Tăng vốn điều lệ Công ty và phát hành cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu Kính gửi: Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama Trên cơ sở danh sách cổ đông chốt tại ngày 22/09/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama đã tiến hành việc gửi Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Hồ sơ gửi đi gồm có: Thông báo lấy kiến cổ đông bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Hồ sơ kèm theo gồm có: Tờ trình v/v tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Dự thảo Biên bản kiểm phiếu Qúy Cổ đông click … Đọc Thêm