Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tóm tắt 2016

no_thumb

7.Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán 2016 … Đọc Thêm

Báo cáo HĐSXKD 2016, kế hoạch 2017

no_thumb

6.Báo cáo hoạt động SXKD 2016, kế hoạch 2017 … Đọc Thêm

Báo cáo hoạt động 2016 của BKS, kế hoạch 2017

no_thumb

5.Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS, Kế hoạch 2017 … Đọc Thêm

Dự thảo quy chế ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

4.Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017 … Đọc Thêm

Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2017-2022

no_thumb

3.Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

2.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2017, chương trình họp, xác nhận UQ … Đọc Thêm

Thông báo ứng cử HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2017-2022

no_thumb

Thông báo bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 … Đọc Thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐHĐCĐ 2016

no_thumb

1. Biên bản họp Ban Kiểm Soát 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 BB BKS … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2015

no_thumb

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch 2016 1.BC KQHDKD.compressed Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán 2.BCTC TT.compressed Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015 3.BC PPLN.compressed Báo cáo của Ban kiểm soát 4. BC BKS.compressed TT Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc 5. TT so 04.compressed Tờ trình thông qua sửa đổi tên Công ty 6. TT so 05.compressed Tờ trình thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 7. TT so 06.compressed 02_To trinh_Lilama.compressed Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 9. TT so 07.compressed Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2015; phương án thù lao 2016 10. TT so 08.compressed Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ 11. TT so 09.compressed Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng … Đọc Thêm