Quan hệ cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 … Đọc Thêm

Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

no_thumb

16.Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh … Đọc Thêm

Tờ trình V/v bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính

no_thumb

15.Tờ trình vv bổ nhiệm 01 phó TGĐ … Đọc Thêm

Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

no_thumb

14.Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức … Đọc Thêm

Tờ trình V/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Phương án thù lao 2017

no_thumb

13.Tờ trình vv Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2016, Phương án thù lao 2017 … Đọc Thêm

Tờ trình V/v Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

no_thumb

12.Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 … Đọc Thêm

Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

no_thumb

11.Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 … Đọc Thêm

Tờ trình V/v chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông

no_thumb

10.Tờ trình vv chuyển cổ phiếu sang thành sổ chứng nhận cổ đông … Đọc Thêm

Tờ trình V/v phương án gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ Công ty

no_thumb

9.Tờ trình vv phương án gia hạn thời gian tăng vốn … Đọc Thêm

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016

no_thumb

8.Báo cáo phân phối lợi nhuận 2016 … Đọc Thêm