Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Tờ trình HĐQT

no_thumb

TTr 35 TTr 36 TTr 37 TTr 38 TTr 39 TTr 40 TTr 41 … Đọc Thêm

Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

no_thumb

Sơ yếu lý lịch - Lưu Đạm Sơ yếu lý lịch - Lã Xuân Hòa Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Thu Hải … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế tổ chức

no_thumb

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

no_thumb

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Thể lệ bầu cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Báo cáo HĐQT & BKS năm 2017, Kế hoạch 2018

no_thumb

Báo cáo KQ HĐSXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018 - Lilama Báo cáo Hoạt động 2017 của Ban Kiểm soát - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Ứng viên HĐQT

no_thumb

Biên bản họp nhóm Đơn đề nghị ứng viên Biên bản họp nhóm … Đọc Thêm

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 – Thông báo mời họp

no_thumb

TB-Mời họp DHĐCĐThường niên năm 2018 … Đọc Thêm

Thông báo chào bán Cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

no_thumb

thong bao gui NDT chao ban cp Lilama tai Lilama Invest … Đọc Thêm

Quy chế Bán Cổ phần Lilama Invest của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

no_thumb

quy che ban co phan Cong ty Dau tu Xay dung Lilama … Đọc Thêm

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

no_thumb

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 … Đọc Thêm

Trang 1 trên 3123