Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng Công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng Công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng Công bố Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bao gồm: -    Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; -    Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; -    Nội dung  bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm: (i) CV số 7.1 ngày 10/04/2023 của cổ đông – Công ty CP BV Land; (ii) Tờ trình số 3.3b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 vv trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 (PA chia cổ tức bằng tiền mặt); (iii) Tờ trình số 3.5b/2023/TTr/HĐQT-LI ngày 14/04/2023 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (điều chỉnh vốn điều lệ trước và sau khi phát hành); (Chi tiết theo File đính kèm: BBH ĐHĐCĐ, CV số 7.2 BV Land vv kiến nghị bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ, NQ ĐHĐCĐ, TT 3.3b PA phân phối LN (chia CT … Đọc Thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng thông báo Dự thảo Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng thông báo Dự thảo Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama trân trọng thông báo Dự thảo Hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Bao gồm: - Thông báo chốt DSCĐ - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự - Phiếu biểu quyết - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Tờ trình v/v thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 & Kế hoạch SXKD năm 2023 - Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & Phương án năm 2023 - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Tờ trình v/v thay đổi tên Công ty … Đọc Thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 , Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 với những nội dung chính như sau: 1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 18/6/2022 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% mệnh giá 3. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 18/07/2022 4. Địa điểm chi trả cổ tức: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. 5. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông. Nội dung thông báo chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm dưới đây. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 … Đọc Thêm

THÔNG BÁO: Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

THÔNG  BÁO: Chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama xin trân trọng thông báo tới Qúy Cổ đông về thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể như sau: Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: 0243.556.0999 Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/06/2022 Mục đích chốt danh sách cổ đông: để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021. Thời gian chi trả cổ tức: 18/07/2022 Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người nhận chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty. Trân trọng thông báo để Qúy Cổ đông được … Đọc Thêm

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

220422_Lilama_BBH, NQ ĐHĐCĐ thuong nien 2022 … Đọc Thêm

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

220401_TB de cu, ung cu TV HĐQT va BKS NK22-27 … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB moi hop ĐHĐCĐ 2022 kem xac nhan, UQ … Đọc Thêm

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

220401_Tai lieu hop ĐHĐCĐ thuong nien 2022 Lilama final … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB chot DS co dong ĐHCĐ 2022 … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Lilama_TL họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 … Đọc Thêm