Quan hệ cổ đông

no_thumb

Hồ sơ ĐHĐCĐ 2019 6.Phu luc to trinh thu lao 6.Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 7.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT Báo cáo của ban kiểm soát 0.Thông báo mời họp đại hội cổ đông 2019 1.bao cao dai hoi 2.BCTC Tóm tắt 3.Báo cáo phân phối lợi nhuận 4.Doanh thu sản lượng … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Tờ trình HĐQT

no_thumb

TTr 35 TTr 36 TTr 37 TTr 38 TTr 39 TTr 40 TTr 41 … Đọc Thêm

Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

no_thumb

Sơ yếu lý lịch - Lưu Đạm Sơ yếu lý lịch - Lã Xuân Hòa Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Thu Hải … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế tổ chức

no_thumb

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

no_thumb

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Thể lệ bầu cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Báo cáo HĐQT & BKS năm 2017, Kế hoạch 2018

no_thumb

Báo cáo KQ HĐSXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018 - Lilama Báo cáo Hoạt động 2017 của Ban Kiểm soát - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Ứng viên HĐQT

no_thumb

Biên bản họp nhóm Đơn đề nghị ứng viên Biên bản họp nhóm … Đọc Thêm

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018 – Thông báo mời họp

no_thumb

TB-Mời họp DHĐCĐThường niên năm 2018 … Đọc Thêm

Thông báo chào bán Cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP sở hữu

no_thumb

thong bao gui NDT chao ban cp Lilama tai Lilama Invest … Đọc Thêm

Quy chế Bán Cổ phần Lilama Invest của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

no_thumb

quy che ban co phan Cong ty Dau tu Xay dung Lilama … Đọc Thêm