Quan hệ cổ đông

BB họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020

BB họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020

BB họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 … Đọc Thêm

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường

1.Thư mời họp 2. Chương trình nghị sự 3. Thông báo đề cử ứng cử 4. Quy chế làm việc 5.Các tờ trình 6.Giấy xác nhận, ủy quyền tham dự 7.Quy chế bầu cử 8.Dự thảo nghị quyết, mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu … Đọc Thêm

Kết quả họp ĐHĐCĐ Lilama

Kết quả họp ĐHĐCĐ Lilama

BBH ĐHĐCĐ thường niên 2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020   … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020

1. BC của ban TGĐ 2. BC của HĐQT 3. BC Ban Kiểm soát 4. T.Tr 38 thông qua BCTC KT 5. T.Tr 39 thông qua công ty kiểm toán 6. T.Tr 40 QT thù lao 7. T.Tr 41 thông qua PA thù lao 8. T.Tr 42 miễn nhiệm TV Lý Tuấn Anh 9. T.Tr 43 xin ý kiến bổ sung TV HĐQT 10. T.Tr 44 - DS đề cử TV HĐQT 11. Quy chế làm việc 12. Thông báo vv đề cử ứng viên HĐQT 13. QC bầu cử 14. Thư mời dự ĐHĐCĐ 2020- CT nghị sự - XN tham dự hoặc UQ CV 41.2020.BTC-LILAMA_Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ2020 Đơn đề nghị sửa điều lệ của Bách Việt … Đọc Thêm

Hồ sơ ĐHĐCĐ 2019

no_thumb

Hồ sơ ĐHĐCĐ 2019 6.Phu luc to trinh thu lao 6.Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 7.Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT Báo cáo của ban kiểm soát 0.Thông báo mời họp đại hội cổ đông 2019 1.bao cao dai hoi 2.BCTC Tóm tắt 3.Báo cáo phân phối lợi nhuận 4.Doanh thu sản lượng … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Tờ trình HĐQT

no_thumb

TTr 35 TTr 36 TTr 37 TTr 38 TTr 39 TTr 40 TTr 41 … Đọc Thêm

Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

no_thumb

Sơ yếu lý lịch - Lưu Đạm Sơ yếu lý lịch - Lã Xuân Hòa Sơ yếu lý lịch - Nguyễn Thu Hải … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế tổ chức

no_thumb

Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

no_thumb

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 Thể lệ bầu cử TVHĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 - Lilama … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 – Báo cáo HĐQT & BKS năm 2017, Kế hoạch 2018

no_thumb

Báo cáo KQ HĐSXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018 - Lilama Báo cáo Hoạt động 2017 của Ban Kiểm soát - Lilama … Đọc Thêm