Quan hệ cổ đông

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP ĐTXD Lilama

220422_Lilama_BBH, NQ ĐHĐCĐ thuong nien 2022 … Đọc Thêm

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Lilama nhiệm kỳ 2022 – 2027

220401_TB de cu, ung cu TV HĐQT va BKS NK22-27 … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 kèm giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB moi hop ĐHĐCĐ 2022 kem xac nhan, UQ … Đọc Thêm

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

220401_Tai lieu hop ĐHĐCĐ thuong nien 2022 Lilama final … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

220401_TB chot DS co dong ĐHCĐ 2022 … Đọc Thêm

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Lilama_TL họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

211015_Thông báo ngày chốt DSCĐ họp ĐHĐCĐ … Đọc Thêm

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về việc thông qua thay thế toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về việc thông qua thay thế toàn văn Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama

Thông báo lấy ý kiến CĐ bằng văn bản 2021: 210726_66.2021.TB-LI_TB lay kien ĐC bang van ban 2021 Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Lilama_Phieu lay y kien CĐ bang van ban 2021 Dự thảo Điều lệ mới: Lilama_Dự thảo Điều lệ mới … Đọc Thêm

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

Chi tiết thông báo có trong file đính kèm: 210712_63.2021.TB-LI_Tbao ngày chốt ds cổ đông … Đọc Thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

- Bộ tài liệu của HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 Chi tiết vui lòng xem file đính kèm : 210316_BCTC kiểm toán 2020 Lilama 210322_04.2021.BC.HĐQT-LI_BC KQSXKD 2020, KH 2021 210322_05.2021.BC.HĐQT-LI_BC HĐQT KQ 2020, KH 2021 210322_06.2021.TTr.HĐQT-LI_KH to chuc ĐHĐCĐ 2021 210322_07.2021.TTr.HĐQT-LI_PA loi nhuan 2020 210322_08.2021.TTr.HĐQT-LI_Thu lao HĐQT, BKS 2020, PA thu lao 2021 210322_09.2021.TTr.HĐQT-LI_Lua chon cty kiem toan 210322_10.2021.TTr.HĐQT-LI_PA loi nhuan 2020 210322_11.2021.TTr.HĐQT-LI_Bau lai TV HĐQT NK 17_22 210322_12.2021.QC.ĐHĐCĐ-LI_QC ĐHĐCĐ 2021 210322_13.2021.QC.ĐHĐCĐ-LI_QC Bau cu TV HĐQT NK 17_22 210406_27.2021.TB.HĐQT-LI_TB hop ĐHĐCĐ 2021 210406_27A.2021.TB.HĐQT-LI_TB de cu, ung cu TV HĐQT … Đọc Thêm